• komplexné spravovanie nehnuteľností organizácií, tepelného hospodárstva a prípadne bytových nehnuteľností :
  • vypracovanie celkového projektu obnovy nehnuteľnosti
  • zhodnotenie stavu
  • spracovanie programu obnovy
  • zistenie potrebných nákladov na realizáciu obnovy
  • návrhy finančného a technického riešenia
  • zabezpečenie finančných prostriedkov na obnovu
 • zabezpečenie dodávok všetkých energií spoluprácou s SPP a.s., SE a.s., vodárňami, dodávateľmi tepla, likvidátormi TKO a inými dodávateľmi služieb
 • účtovanie zálohových platieb a rozúčtovanie nákladov nájomníkom
 • technická starostlivosť o stavby a IS
 • energetické audity a štúdie
 • opatrenia na zefektívnenie hospodárnosti objektu - optimalizácia prevádzkových nákladov
 • upratovanie, DDD
 • právne poradenstvo a vymáhanie platieb od nájomníkov
 • poistenie
 • plán opráv až po životnosť jednotlivých konštrukcií
 • vykonávanie údržbárskych, upratovačských a záhradníckych prác vrátane čistenia komunikácií a odpratávania snehu
 • požiarna ochrana
 • revízie elektrických zariadení vrátane výťahov a zdvíhacích zariadení
 • zabezpečenie obslužných činností: vrátnici, spojovateľky, kuriči,…..
 • všetky ostatné činnosti potrebné k správe objektu
 • tepelná služba ( odpočty meračov tepla a TÚV, vodomerov, pomerových rozdeľovačov tepla a ich premietnutie do nákladov a vyúčtovania )
 • havárijná služba
 • spravovanie výmenníkových staníc, kotolní a iných tepelných zdrojov
 • pasportizácia tepelných zdrojov a stavebných celkov alebo areálov vrátane IS
 • evidencie revízií a sledovanie termínov revízií
 • revízie plynových zariadení
 • revízie a skúšky tesnosti - 1. východiskové i periodické tlakových nádob bez obmedzenia
 • revízie a skúšky tesnosti - 1. východiskové i periodické kotlov bez obmedzenia
 • revízie komínov
 • spracovanie prevádzkových poriadkov kotolní
 • iné služby podľa dohody